Điều kiện và điều khoản dịch vụ

Home » Điều kiện và điều khoản dịch vụ

Giới thiệu

Những Điều kiện và Điều khoản dịch vụ này là nguyên tắc điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi tại địa chỉ https://banca.bid/ (gọi chung hoặc riêng là “Dịch vụ”), do banca quản lý và vận hành.

Chính sách bảo mật của chúng tôi cũng quy định việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi.

Thỏa thuận của bạn với chúng tôi bao gồm cả các Quy định này và Chính sách bảo mật của chúng tôi (“Thỏa thuận”). Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Thỏa thuận này và đồng ý tuân thủ chúng.

Nếu bạn không đồng ý (hoặc không thể tuân thủ) Thỏa thuận, bạn không được sử dụng Dịch vụ.

Tuy nhiên, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email để chúng tôi có thể cố gắng tìm giải pháp. Những Quy định này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Chương trình khuyến mãi

Bất kỳ chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác (gọi chung là “Khuyến mãi”) được tổ chức thông qua Dịch vụ có thể tuân theo các quy định riêng không trùng lặp với các Quy định dịch vụ này.

Trong trường hợp bạn tham gia vào bất kỳ Chương trình khuyến mãi nào, xin vui lòng xem xét các quy định hiện hành cùng với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nếu các quy định của Chương trình khuyến mãi có xung đột với các Quy định dịch vụ này, thì các quy định của Chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng.

Nội dung

Tất cả các nội dung xuất hiện trên hoặc thông qua Dịch vụ này là tài sản của banca.bid hoặc được sử dụng theo sự cho phép.

Bạn không được phân phối, chỉnh sửa, truyền tải, tái sử dụng, tải xuống, đăng lại, sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, với mục đích thương mại hoặc lợi ích cá nhân mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Hành động bị cấm

Bạn chỉ được sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ các Điều kiện. Bạn đồng ý không được sử dụng Dịch vụ để:

 • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của quốc gia hoặc quốc tế.
 • Gây hại hoặc cố ý gây hại cho trẻ em bằng cách cho họ xem nội dung không phù hợp hoặc bất kỳ hành vi nào khác.
 • Truyền tải hoặc yêu cầu gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm “thư rác”, “thư dây chuyền” hoặc bất kỳ hình thức lời chào mời tương tự nào khác.
 • Mạo danh hoặc cố ý giả mạo Website, nhân viên Website, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 • Vi phạm quyền của người khác hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp, đe dọa, gian lận, có hại hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại nào.
 • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác nhằm hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc trải nghiệm Dịch vụ của bất kỳ ai, hoặc hành vi mà chúng tôi xác định có thể gây hại hoặc xúc phạm Website hoặc người dùng Dịch vụ, hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
 • Sử dụng Dịch vụ theo cách có thể làm hỏng, làm quá tải, vô hiệu hóa hoặc giảm hiệu suất Dịch vụ hoặc cản trở việc sử dụng Dịch vụ của người dùng khác, bao gồm cả khả năng tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Dịch vụ của họ.
 • Sử dụng bất kỳ robot, web crawler hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ.
 • Sử dụng bất kỳ phương pháp thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào làm gián đoạn hoạt động bình thường của Dịch vụ.
 • Truyền tải bất kỳ chương trình độc hại nào như vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác.
 • Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc gián đoạn bất kỳ phần nào của Dịch vụ, máy chủ lưu trữ Dịch vụ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào liên kết với Dịch vụ.
 • Thực hiện tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán đối với Dịch vụ.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại hoặc làm sai lệch xếp hạng của Website.
 • Mặt khác, cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ.

Phân tích dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ từ bên thứ ba để theo dõi và phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Không dành cho trẻ vị thành niên

Dịch vụ chỉ dành cho những người từ 18 tuổi trở lên để truy cập và sử dụng. Khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận và cam kết rằng bạn đủ 18 tuổi hoặc hơn và có đủ thẩm quyền, quyền lực và khả năng để tham gia vào Thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản.

Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn không được phép truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung gốc của nó (trừ Nội dung do người dùng cung cấp) cùng với các tính năng và chức năng hiện tại và tương lai sẽ vẫn là tài sản độc quyền của banca.bid và các nhà cấp phép cho banca.bid.

Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật khác của Việt Nam và quốc tế.

Nhãn hiệu của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ banca.bid.

Chính sách bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của chúng tôi là đáp ứng mọi khiếu nại về việc Nội dung được đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (“Vi phạm”) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho người khác và tin rằng tác phẩm có bản quyền đã bị sao chép một cách vi phạm bản quyền, vui lòng gửi khiếu nại của bạn qua email với tiêu đề: “Vi phạm bản quyền,” kèm theo mô tả chi tiết về vi phạm bị cáo buộc như sau:

 • Tên tác phẩm có bản quyền bị vi phạm.
 • Mô tả về vi phạm bản quyền (ví dụ: sao chép, phát hành trái phép, sử dụng mà không được phép).
 • Liên kết đến nội dung vi phạm (nếu có).
 • Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) đối với các khiếu nại sai lệch hoặc không thành thật về việc vi phạm bản quyền của bạn, được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ.

Thông báo DMCA và Thủ tục Khiếu nại Vi phạm Bản quyền

Nếu bạn tin rằng có vi phạm bản quyền trên Dịch vụ và muốn gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA), bạn có thể cung cấp thông tin sau cho Đại lý bản quyền của chúng tôi bằng văn bản (vui lòng xem 17 U.S.C 512(c)(3) để biết thêm chi tiết):

 • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
 • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm, bao gồm URL (nghĩa là địa chỉ trang web) của vị trí tác phẩm có bản quyền hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền.
 • Xác định URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Dịch vụ nơi bạn cho là tài liệu bị vi phạm.
 • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.
 • Một tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 • Một tuyên bố từ bạn, với việc xác định rõ hậu quả pháp lý nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Liên kết đến các website khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của banca.bid.

Nhà cái không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực hành của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Chúng tôi không đảm bảo chất lượng hoặc độ tin cậy của dịch vụ từ các tổ chức/cá nhân này hoặc trang web của họ.

Ví dụ: Chúng tôi cũng có thể sử dụng Công cụ tạo mẫu Điều khoản và Điều kiện, một công cụ miễn phí và dễ sử dụng để tạo mẫu Điều khoản dịch vụ tiêu chuẩn cho trang web, blog, cửa hàng thương mại điện tử hoặc ứng dụng.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Website sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào.

Hoặc được tuyên bố bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó.

Chúng tôi khuyến nghị bạn nghiên cứu kỹ các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Luật chi phối

Các Điều khoản này sẽ tuân theo và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Luật pháp của Việt Nam sẽ áp dụng cho thỏa thuận này mà không bị ảnh hưởng bởi các quy định pháp luật khác.

Sự việc chúng tôi không áp dụng bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án xem xét là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện, thì các điều khoản còn lại trong các Điều khoản này vẫn có giá trị và hiệu lực.

Các Điều khoản này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây.

Thay đổi Dịch vụ

Chúng tôi giữ quyền thay đổi hoặc hủy bỏ Dịch vụ của chúng tôi và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào được cung cấp thông qua Dịch vụ, theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do nào mà Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ không khả dụng vào bất kỳ thời điểm hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Đôi khi chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ hoặc toàn bộ Dịch vụ đối với người dùng, kể cả người dùng đã đăng ký.

Báo cáo lỗi và phản hồi

Bạn có thể cung cấp thông tin và phản hồi liên quan đến lỗi, đề xuất cải tiến, ý tưởng, sự cố, khiếu nại và các vấn đề khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi trực tiếp qua địa chỉ email hoặc qua các trang web và công cụ của bên thứ ba.

Các thông tin và phản hồi này được gọi chung là “Phản hồi”.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 • Bạn không giữ lại, giành được hoặc khẳng định bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền, tiêu đề hoặc lợi ích nào khác trong hoặc đối với Phản hồi.
 • Website có thể phát triển những ý tưởng tương tự như Phản hồi mà không cần sự đồng ý hay báo trước của bạn.
 • Phản hồi không chứa thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền từ bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Website không có bất kỳ nghĩa vụ bảo mật đối với Phản hồi.

Trong trường hợp không thể chuyển quyền sở hữu đối với Phản hồi theo luật bắt buộc hiện hành, bạn cấp cho Website và các chi nhánh của Website quyền sử dụng độc quyền. Có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi, miễn phí, cấp phép lại, không giới hạn và vĩnh viễn (bao gồm sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, xuất bản, phân phối và thương mại hóa) Phản hồi dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào.

Thay đổi các điều khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đăng những điều khoản đã sửa đổi lên trang web này. Bạn có trách nhiệm định kỳ kiểm tra các Điều khoản này.

Khi bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng các Điều khoản đã sửa đổi, điều này có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận những thay đổi đó.

Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật về bất kỳ sự thay đổi nào, vì những thay đổi này sẽ có hiệu lực và áp dụng cho bạn.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản mới, bạn sẽ không được phép tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Miễn trừ

Việc Website từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ các điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác và bất kỳ sự thất bại nào của Website trong việc khẳng định quyền hoặc điều khoản theo Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này bị tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền khác xem xét là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản này vẫn giữ hiệu lực và tác dụng.

Nhận thức

Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản dịch vụ này.